Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu. Smluvní vztah vzniká mezi cestovní kanceláří (dále jen CK, pořadatelem zájezdu) a zákazníkem a řídí se ustanovením zákona č. 159/99 Sb. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., cestovní smlouvou a sjednanými podmínkami.

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz .

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena dnem 26.06.2012. Od tohoto data musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí platný cestovní doklad (do zemí EU cestovní pas nebo občanský průkaz).

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba úředně ověřený písemný souhlas obou rodičů s konkrétní cestou (více na www.mzv.cz ).

Klienti s cestovním dokladem vydaným jiným státem, než je ČR jsou povinni si zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech tranzitních zemí. Informace jsou podávány bezplatně na zastupitelských úřadech těchto států.

Cestovní smlouva (dále jen Cs)

CK předkládá zákazníkovi návrh smlouvy. Podpisem návrhu zákazník stvrzuje, že převzal bližší údaje o zájezdu a seznámil se tak se způsobem uplatnění svého nároku pro případ porušení právních povinností CK.

CK je povinna do 7 dnů před zahájením zájezdu zaslat veškeré další informace, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy v Cs nebo na webu.

Cena zájezdu a jeho úhrada

Současně s podpisem cestovní smlouvy uhradí zákazník 50% zálohu z katalogové ceny bankovním převodem. Dokladem o zaplacení je výpis z účtu. Hotovostní platby, ani platební poukázky (např. Sodexo apod.) nepřijímáme. Doplatek ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit do 30 dnů před nástupem na zájezd. Nedodržení tohoto termínu je porušením cestovní smlouvy a CK má právo od smlouvy odstoupit. Při kratším přihlášení na zájezd než 30 dnů je zákazník povinen při podpisu smlouvy uhradit plnou cenu zájezdu.

Slevy /  bonusy / startovné

 • slevy pro stálé klienty (4. účast na zájezdu) -200,- Kč / osoba, nevztahuje se na před-/po- sezónu, FREE SKI a na maratony
 • skupinové slevy od 20 platících osob
 • slevy nelze sčítat
 • při neúčasti závodníka na závodu/maratonu je startovné nevratné – na další ročník startovné nelze převést

Zvýšení ceny zájezdu

Ceny jsou kalkulovány (aktuálním kurzem) k 01.03.2023. V cenách ubytování je zahrnuto zákonné pojištění CK proti úpadku. CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě nesmí být zvýšena během 14 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze zvýšit pouze v případech, kdy dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu (zvýšení cen pohonných hmot a dopravních poplatků),
b) ceny pojistných sazeb,
c) devalvaci měny (o více než 10 %).

Změna podmínek cestovní smlouvy

a) ze strany cestovní kanceláře:

Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu cestovní smlouvy podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodu organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny, činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.

Podstatnými změnami se rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu, či trasy zájezdu (týká-li se více než 20% doby jeho trvání).

b) ze strany zákazníka:

Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se tato osoba stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že Cs stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu (viz. bod 1), může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě. Oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním. Překnihování za osobu 500 Kč.

Odstoupení od cestovní smlouvy

a) ze strany cestovní kanceláře:

CK může před zahájením zájezdu od Cs odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Cs. Odstoupila-li CK od Cs z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové Cs poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.

b) ze strany zákazníka:

zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od Cs na základě nesouhlasu se změnou Cs, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové Cs poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Cs. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Cs porušení povinnosti CK stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové Cs v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Cs, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Odstupné

V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit cestovní kanceláři odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného za každou osobu na cestovní smlouvě uvedenou je:

  • 30% ceny zájezdu – 40 a více dnů před odjezdem zájezdu
  • 50% ceny zájezdu – 39 – 21 dnů před odjezdem zájezdu
  • 70% ceny zájezdu – 20 – 11 dnů před odjezdem zájezdu
  • 90% ceny zájezdu – 10 – 3 dny před odjezdem zájezdu
  • 100% ceny zájezdu – 2 dny před odjezdem nebo nenastoupení na zájezd v případě smrti, živelné pohromy, nástupu na vojenské cvičení či základní vojenskou službu se odstupné neúčtuje.

Reklamace

Zákazník má právo:

reklamovat ihned na místě nedostatky v poskytovaných službách a žádat nápravu; v případě, že není přítomen zástupce CKkontaktuje zákazník CK, která sjedná nápravu. Nelze-li odstranit nedostatky na místě ani po konzultaci s CK, podá zákazník reklamaci písemně do rukou zástupce CK, nebo nejpozději do 3 měsíců po ukončení zájezdu na adresu CK. Na dodatečné reklamace nelze brát zřetel. Na vyřízení uznané reklamace má CK 30 dnů.

Nevyčerpání služeb ze strany zákazníka

Pokud klient nevyčerpá všechny objednané a zaplacené služby z důvodů, které leží na jeho straně, nemá vůči dodavateli služeb nárok na kompenzaci nevyčerpaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů. Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č.101/2001 Sb, uvedených v této smlouvě, pro potřeby CK, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu a zpracování jeho objednávky. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2001 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.

Podmínkou účasti na autobusovém zájezdu do zahraničí je uzavřená pojistná smlouva na úhradu léčebných nákladů v zahraničí. Klientům cestujícím vlastní dopravou nabízíme komplexní cestovní pojištění včetně pojištění na storno zájezdu a včetně asistence s 24 hodinovou službou v češtině. Věkové omezení 70 let.

Pojištěný účastník je klientem pojišťovny.

Cena komplexního pojištění závisí na počtu dnů.

Pojistné náhrady a výše plnění v Evropě

 • léčebné výlohy, převoz, repatriace: bez limitu
 • všechny škody na zavazadlech: 20 000 Kč
 • škoda na jedné věci: 10 000 Kč
 • odpovědnost za škodu na zdraví nebo usmrcením: 2 000 000 Kč
 • odpovědnost za škodu na jedné věci: 1 000 000 Kč
 • smrt úrazem: 200 000 Kč
 • trvalé následky úrazu: 400 000 Kč
 • přivolání opatrovníka: 35 000 Kč
 • ztráta, odcizení, zničení dokladů: 5 000 Kč
 • zrušení cesty (spoluúčast 20%): 20 000 Kč

Uzavřením cestovního pojištění dává klient (pojištěná osoba) souhlas, že byl seznámen s pojistnými podmínkami o sjednání konkrétní cestovní služby a poskytuje tak osobní údaje (příjmení, jméno a datum narození) pojišťovně jako nutný podklad pro uzavření sjednané pojistky.

Doprava autobusem

Zdravotní a bezpečnostní zastávky jsou každé 4 hodiny na 15 – 20 minut. Během přepravy je zakázána konzumace alkoholických nápojů a kouření, či užívání omamných látek. Podnapilé osoby má řidič nebo vedoucí zájezdu právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu. Po dohodě s CK je možné přepravovat zavazadla navíc za příplatek.

Klesne-li počet zákazníků u autobusové dopravy pod 20 osob, zajistíme dopravu menším autobusem za příplatek od 990 Kč za osobu dle typu a rozsahu zájezdu.

Doprava ucelených skupin je možná po dohodě z jakéhokoliv místa České republiky.

Omezení zavazadel

Každý účastník zájezdu může vézt s sebou: 1 tašku (max. 25 kg), 1 pár lyží (ve vaku na lyže), 1 příruční zavazadlo. Batohy s konstrukcí a krosny jsou z přepravy vyloučeny a nebudou naloženy do autobusu. Věci navíc lze přepravovat pouze po dohodě s CK a po úhradě za přepravu. Basy a sudy piv, kartony limonád, vody a kartony s alkoholickými nápoji nelze přepravovat a nebudou naloženy do autobusů.

Doprava mikrobusem

Pronájem mikrobusů 7+1 s řidičem, konkrétní informace včetně cenové nabídky na vyžádání v CK. U této přepravy platí, že celková povolená hmotnost zavazadel nesmí překročit užitečnou hmotnost vozidla. Při vyšší hmotnosti zavazadel, než je povolený limit, musí být přeprava zajištěna po dohodě s CK (např. větším mikrobusem nebo na přívěsu). Nerespektováním dohodnutých podmínek přepravy se zákazník vystavuje riziku úhrady vícenákladů z toho plynoucích.

Vlastní doprava

U všech zájezdů na webu je možná varianta vlastní dopravy. Každý zákazník dostává v tomto případě veškeré pokyny a informace k pobytu vč. voucheru v odbavovacích pokynech, které jsou zasílány e-mailem.

Pobyty na míru

Pokud v naší nabídce nenajdete pobyt, který by Vám vyhovoval, sdělte nám Vaše přání e-mailem. Vypracujeme Vám na přání nabídku za úhradu nevratné zálohy 1.500 Kč, která Vám bude odečtena z konečné ceny zakoupeného pobytu.

Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 (ze dne 27. 4. 2016) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu je zákazník a všichni jeho spolucestující srozuměni, že jejich osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny, trajektové spol., atd.).

Všeobecné podmínky jsou platné od 01/01/2023.

Informace a údaje o službách a cenách včetně cestovních podmínek v této nabídce odpovídají informacím, které byly známy v době vložení na internetové stránky CK. Změny jsou přípustné.

Není-li na webu uvedeno jinak, je garantem zájezdů SKITUR s.r.o., Matěchova 18, 140 00 Praha 4, IČ: 27653781

Foto: archiv CK a webové stránky ubytovacích kapacit našich obchodních partnerů.

Chyby, omyly a překlepy jsou vyhrazeny.